w produktach w artykuach
Wywietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona Gra
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesyki kurierskie przesyki kurierskie
  
  
Regulamin

Informacje o przedsibiorcy:

Wacicielem oraz administratorem serwisu internetowego pod adresem sklepbobas.pl jest:

P.P.H.U. Bobas Grayna Jasiska
Pl. Matejki 2a
65-056 Zielona Góra


Wpisany do ewidencji dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 14403 w 1993 roku.

 
REGON: 970300107

NIP: 929-000-60-03

 

 


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Rejestracja w sklepbobas.pl jak równie korzystanie z serwisu równoznaczne s z akceptacj niniejszego Regulaminu.

1.2. Uytkownikiem sklepbobas.pl moe zosta penoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. Osoby niepenoletnie mog korzysta z serwisu pod warunkiem, e konto Uytkownika zaoy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.3. Informacje znajdujce si na stronach sklepu www.sklepbobas.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów s jedynie informacj handlow. Klient skadajc zamówienie za pomoc mechanizmów dostpnych na internetowych stronach sklepu, skada ofert kupna okrelonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

1.4.Rejestracji w serwisie www.sklepbobas.pl dokonuje si poprzez wypenienie formularza rejestracyjnego, w którym naley poda nastpujce dane teleadresowe niezbdne do realizacji zamówienia: imi i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej: nazw firmy lub instytucji, imi i nazwisko osoby uprawnionej do dokonania rejestracji, adres email oraz adres korespondencyjny. Rejestracja jest darmowa.

Kupujcy zobowizany jest do podania prawidowych oraz penych danych osobowych.

1.5. Sklepbobas.pl dokada wszelkich stara, aby informacje zawarte w sklepie internetowym byy zgodne z prawd. Nie ponosimy jednak odpowiedzialnoci za bdne podanie parametrów i waciwoci towaru, lub nag ich zmian przez producenta, importera lub sprzedawcy.


 

2. Ceny i zamawianie towaru

2.1. Wszystkie ceny towarów w sklepbobas.pl s cenami brutto i zawieraj podatek VAT. Wyraone s w zotych polskich i nie zawieraj kosztów przesyki które podane s oddzielnie.

2.2. Zamówienia skadane i przyjmowane s w jzyku polskim tylko za porednictwem strony internetowej www.sklepbobas.pl. Nie obsugujemy zamówie telefonicznie.

2.3. Po zoeniu zamówienia otrzymaj Pastwo link potwierdzajcy, po jego klikniciu zamówienie zostaje przekazane do realizacji. Rezerwujemy prawo do ponownego potwierdzenia telefonicznego w szczególnych przypadkach.

2.4. Cena podana przy kadym towarze jest obowizujca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedajcy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujcych si w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bd wprowadzenia w nich zmian.

2.5. W przypadku zmiany ceny towaru, nowa cena zostanie podana Pastwu telefonicznie lub poprzez e-mail. Jeli cena ta bdzie wysza, ni podczas skadania zamówienia, maj Pastwo prawo odmówi kupna towaru. Spowoduje to wycofanie zamówienia na dany towar, bez konsekwencji dla kadej ze stron. W przypadku dokonania zapaty przez Kupujcego Sprzedajcy zwróci mu otrzyman od niego sum pienin.

2.6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, oraz braku moliwoci cignicia go od producenta w dogodnym dla Pastwa terminie, zostanie zaproponowane Pastwu dostarczenie innego towaru o podobnych cechach (np. w innym kolorze). Maj Pastwo w takim wypadku prawo odmówi kupna zastpczego towaru. W przypadku dokonania zapaty przez Kupujcego Sprzedajcy zwróci mu otrzyman od niego sum pienin.

2.7. W przypadku sprzeday promocyjnej oraz wyprzeday, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia nastpowa bdzie wedug kolejnoci wpywania potwierdzonych zamówie na te towary, a do wyczerpania zapasów objtych t form sprzeday.

2.8. Informacje, które przekazalimy do wiadomoci Pastwa (e-mailem lub telefonicznie) zostaj uznane za przekazane.

2.9. Towary objte promocj nie podlegaj dodatkowym upustom proponowanym w ramach innych rabatów.

2.10. Towary w ofercie promocyjnej nie podlegaj dodatkowym rabatom.

2.11. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

        - bdnego/czciowego wypenienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia

        -w czasie 5 dni kalendarzowych nie zostanie zaksigowany przelew w naleytej wysokoci

        -wysana przesyka nie zostanie odebrana

3. Zmiana lub wycofanie zamówienia

3.1. Zmiana lub wycofanie zamówienia przez Kupujcego, moe jedynie nastpi do momentu wydania przez obsug sklepu zamówionego towaru firmie dostarczajcej przesyk.

 
3.2. W przypadku rezygnacji po tym czasie, kupujcy zostaje obciony wszystkimi kosztami, zwizanymi z wycofaniem lub zwrotem przesyki.

3.3. Zmian lub wycofanie zamówienia uznaje si za zoone przez kupujcego, z chwil otrzymania przez sklepbobas.pl stosownego e-maila.

3.4. Termin oczekiwania na wpat to 7 dni. Przelew powinien by zaksigowany (nie wysany) do upywu tego terminu. W przypadku nieotrzymania wpaty w tym terminie transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany ponownie na sprzeda. W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpaty konto Klienta w sklepie sklepbobas.pl zostaje zablokowane.

3.5. Termin patnoci stanowi dzie, w którym wpata powinna by zaksigowana na rachunku sklepbobas.pl. W zwizku z tym naley dokona patnoci z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknicia anulowania zamówienia.

 

4. Potwierdzenie zakupu

Zawarcie transakcji potwierdzone jest dowodem zakupu w formie rachunku lub faktury VAT doczonej do wysyanego towaru.

 
5. Warunki dostawy


5.1. Dostawy realizujemy na terytorium caego kraju za porednictwem  firmy kurierskiej.

5.2. Brak odbioru osobistego towaru w siedzibie sklepu.

5.3. Czas realizacji zamówienia przez obsug sklepu wynosi od 1 do 7 dni roboczych (nie wliczajc weekendów) od momentu potwierdzenia zamówienia - w przypadku zamówie patnych przy odbiorze, lub od momentu wpywu rodków na nasze konto - w przypadku zamówie patnych przelewem.

5.4. Przesyki wysyane s za porednictwem kuriera. Wybór kuriera zaley od wielkoci oraz wagi paczki tak, eby koszt by najkorzystniejszy dla klienta. Kurier podejmuje 3 próby dorczenia przesyki, dzie po dniu (dni robocze).

5.5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, termin dostawy moe ulec zmianie.
W takim przypadku zostan Pastwo powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail i zostan uzgodnione z Pastwem dalsze szczegóy dostawy.

Produkt z informacj w opisie np. “na zamówienie” to towar z wyduonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane s w terminie podanym w opisie lub uzgadniane indywidualne.

5.6. Szczegóowy opis sposobu dorczenia przesyek znajduj si w zakadce “FAQ” oraz w ogólnych warunkach wiadczenia usug dostpnych na stornie www.ups.com.pl

Nieodebranie paczki i zwrotu przesyki do nadawcy skutkuje:

  Obcieniem Klienta kosztami nadania paczki do klienta, zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (potrójny koszt)– jeeli Klient zgosi ch ponownego nadania przesyki i wyrazi wole jej odebrania

  Obcienia Klienta kosztem wysyki do niego oraz zwrotu paczki do nadawcy ( podwójny koszt) – jeeli Klient zgosi ch rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyki.

 

6. Koszty wysyki

6.1. Koszt zapakowania i logistyki oferowanych produktów na terenie Polski wynosi 19z przy przedpacie na konto dla paczki do 30kg, 29 z za pobraniem dla paczki do 30kg. Wyjtek stanowi ponadgabarytowe przesyki, w szczególnoci meble dziecice, dla których koszt ustalany jest indywidualnie. Koszty wysyek zagranicznych ustalane s indywidualnie, zale od zawartoci, wagi, dokadnego miejsca dostawy oraz aktualnych warunków firm kurierskich.

  6.2. W przypadku braku moliwoci spakowania zamówionego towaru do jednej paczki o okrelonych wymiarach(np dodatkowy fotelik do wózka), lub gdy waga przesyki przekracza 30 kg, naley liczy si ze zwikszeniem opaty za przesyk.

7. Formy patnoci

Przedpata na konto hurtowni BOBAS. Przedpata powinna by dokonana w przecigu 7 dni od potwierdzenia dostpnoci towaru przez pracownika naszego sklepu. Nie naley dokonywa wpaty na nasze konto przed potwierdzeniem, e towar jest dostpny. Towar zostanie

dostarczony do Pastwa po stwierdzeniu wpywu rodków za zamówiony towar i ewentualne koszty przesyki, na ponisze konto:

P.P.H.U. BOBAS


Pl.Matejki 2a


65-056 Zielona Góra

88 1020 5402 0000 0502 0025 0043


8. Zwrot towaru

 8.1. Zgodnie z ustaw z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów, gwarantujemy Pastwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyki. Warunkiem przyjcia zwrotu jest odesanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, dodatkowo zabezpieczone, bez ladów uytkowania wraz z kompletem dokumentów i metek (jeeli takie byy doczone). Zwrot nalenoci za zwrócone towary, po potrceniu cakowitych kosztów przesyki, nastpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Pastwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres. Do odsyanego Produktu naley równie doczy wydrukowane i uzupenione owiadczenie o odstpieniu od umowy. Koszty odesania towaru ponosi Kupujcy.

 

Wzór owiadczenia do pobrania tutaj

.8.2. Niedostosowanie si do powyszych zalece bdzie podstaw nieuwzgldnienia zwrotu towaru.

8.3. Sprzedajcy nie przyjmuje przesyek odsyanych za pobraniem lub wysanych bez uprzedniej konsultacji.

8.4. Zwrot pienidzy nastpuje na polskie konto bankowe, którego dane Kupujcy poda w formularzu zwrotu.

 

9. Reklamacje

9.1. W chwili odbioru towaru zobowizani s Pastwo sprawdzi stan i zawarto przesyki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoci lub uszkodze, prosimy o kontakt z nami. Wszelkie reklamacje z tego tytuu bd uwzgldniane jedynie w przypadku spisania protokou reklamacyjnego w obecnoci spedytora.

9.2. W przypadku przesyek kurierskich, towar jest ubezpieczony u spedytora. Pokrywa on straty wynike w czasie transportu. Uszkodzenia takie powinny zosta zgoszone firmie spedycyjnej.

9.3. Wszystkie towary znajdujce si w ofercie sklepbobas.pl s fabrycznie nowe i objte rkojmi na wady ukryte. Reklamacje z tytuu rkojmi bd rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku towarów objtych gwarancj producenta, do przesyki doczona jest karta gwarancyjna. Jeeli stwierdz Pastwo wad ukryt, bd uszkodzenie towaru, prosimy o niezwoczny kontakt z nami e-mailem lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego toku postpowania. Kupujcy moe zgosi reklamacj Produktu, który okaza si wadliwy. Reklamacja powinna zosta zgoszona niezwocznie po stwierdzeniu wad Produktu.

9.4. Podstaw do reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancyjna w przypadku artykuów objtych gwarancj producenta.

9.5. Sprzedajcy ustosunkuje si do kadego dania reklamacyjnego w cigu 14 dni.

9.6. Sprzedajcy nie przyjmuje przesyek odsyanych za pobraniem lub wysanych bez uprzedniej konsultacji (formularza reklamacji wysanego drog elektroniczn). sklepbobas.pl nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyki.

9.7. Druk formularza reklamacyjnego
do pobrania TUTAJ.

9.8  Towar zakupiony w sklepie internetowym przyjmowany jest tylko jako przesyka kurierska. Brak przyjcia reklamacji osobicie w siedzibie sklepu.


10.Ochrona danych osobowych

10.1. Sklep bobas.pl przykada ogromn wag do ochrony prywatnoci Klientów i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostpem osób nieupowanionych zgodnie z ustaw "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

10.2. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji oraz skadania zamówie s wykorzystywane wycznie do kontaktowania si z Klientem, realizacji zamówie przez niego zoonych oraz pod warunkiem wyraenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usugach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklepbobas.pl i nie bd udostpniane innym podmiotom.

10.3 Klient ma prawo do wgldu do wasnych danych osobowych oraz ich poprawek, a take usunicia z bazy danych.


Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania si wykorzystania treci oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej sklepbobas.pl bez uprzedniej zgody waciciela lub osób posiadajcych prawo do ich wykorzystywania.
 

Strona gwna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci